خداوندا! اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم،

هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل دارم یک

 جمله بیش نیست: دوستت دارم

 

دسته ها : مناجات
شنبه سیم 9 1387
الهى!به بهشت و حور چه نازم؛مرا دیده اى ده که از هر نظر بهشتى سازم.
دسته ها : مناجات
يکشنبه سوم 9 1387
X