بودا!تو گفته اى

بودا!تو گفته اى که در این هستى پلید

غیر از دروغ و رنگ و ریا و فریب نیست

گفتى که در سراب فریبنده حیات

جز رنج و درد هیچکسى را نصیب نیست

گفتى که زندگى شبح مرگ موحشى است

افسانه اى است پر زفریب و پراز دروغ

رخشنده مشعلى است فرا راه آدمى

اما گرفته است ز رنج و ز غم فروغ

...گفتى که شادکامى سرمایه غم است...

دسته ها : ادبى
جمعه بیست و دوم 9 1387
X