همیشه از خوبی های آدما برای خودت یه دیوار بساز، پس هروقت در حقت بدی کردند فقط یه آجر از دیوار بردار. بی انصافیه اگه دیوار خراب کنی .
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X