میدونی فرق تو با عشق،زندگی و گل چیه ؟ عشق یک کلمه هست ولی تو معنی ان هستی ، زندگی یک اجبار هست ولی تو دلیل آن هستی ، گل یک گیاه هست ولی تو عطر آن هستی
دسته ها : پیامک
جمعه سیزدهم 10 1387
X