زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدى، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند 
دسته ها : پیامک - عاطفى
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X