اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان
دسته ها : پیامک
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X