عشقی که توأم با حسادت باشد دروغ است.
دسته ها : پیامک
جمعه سیزدهم 10 1387
X