هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده ...
دسته ها : عاطفى
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X