فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم

وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی

 وابسته نشو که سر انجام آن وابستگی دلتنگیست

 


دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387
X