شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما

حال که به آن دعوت شده ای تا می توانی زیبا باش

 


دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387
X