دیشب فرشته ای فرستادم تااز تو مواظبت کنداماوقتی رسید توخواب بودی زود برگشت وگفت هیچ فرشته ای نمی تواند مواظب فرشته ای دیگر باشد
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X