برتراند راسل: ترس از عشق، ترس از زندگی است، آنان که از عشق می گریزند، مردگانی بیش نیستند.
دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X