خوشبین، کسی است که جدول را با خودنویس حل میکن
دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X