بی وفایی تا به کی از پا فتادم نازنین

بر دلم از عشق تو داغی نهادم نازنین

من که هم چون کوه بودم در دیار عاشقان

برگ کاهم کردی دادی به بادم نازنین

دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X