یکی پرسید اندوه تو از چیست؟

 سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

 برایش صادقانه می نویسم

 برای آنکه باید باشد و نیست....


دسته ها : شعر
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X