پرده بگردان و بزن ساز نو

هان که رسید از فلک آواز نو

تازه و خندان نشود هوش و گوش

تا ز خرد در نرسد راز نو


دسته ها : شعر
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X