زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود

بعد مرگم تکه یخی روی سنگ قبرم بگذارید
تا با اولین طلوع خورشید آب گردد
و بجای یار برایم بگرید...


دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X