بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد."استاد محمد تقی جعفری"
دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387
X