چقدر شگفت است،غریب لحظه اى که کودکى چشم به جهان مى گشاید و مادرى چشم از آن فرو مى بندد.این لحظه را چگونه مى توان تعبیر کرد؟جشن است یا ماتم؟اشکى که در چشم حلقه مى زند اشک شوق است یا سرشک اندوه؟این را چه کسى مى داند؟
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه سیم 8 1387
X