آخرین نگاهت را وقتى غریبانه مى رفتى قاب نگاه بارانى ام کردم و جاده،این تنها همسفر ظلمانى تو را تا ابد نفرین کردم و عشق را آه کشیدم.بعد از تو گریه،این همدم بى منت هنوز با من بى وقفه همدردى مى کند.بعد از آخرین نگاهت خاطراتمان هر روز از مقابل چشمانم عبور مى کند.باور کن هنوز به یاد آخرین نگاهت،تنهایى ام را گریه مى کنم.
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه سیم 8 1387
X