توانگرى به هنر است نه به مال و بزرگى به عقل است نه به سال     سعدى  

امید،نصف خوشبختى است.   ضرب المثل ترکى 

یک دوست دروغین بدتر از یک دشمن خونى است.  مثل پرتغالى 


دسته ها : مثل ها
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X