زندگی کوتاهتر از آن است

که به خصومت بگذرد

قلبها گرامیتر از آنند که بشکنند

فردا خواهد آمد حتی اگر ما نباشیم.

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X