شب های دراز بی عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گویند کریم است و گنه می بخشد

گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...

دسته ها : مذهبی و حدیث
سه شنبه هفدهم 10 1387
X