حکایت جالبی ست .
فراموش شدگان , فراموش کنندگان را , هرگز فراموش نمیکنند .

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X