اتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت .
عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت .

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X