قلب مهربانت به مانند مثلث ست  در دریای عشق
.
.

.
مرا در خود فــــرو کشیدی برمـــودای مــــن


دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X