براى زندگى فکر کنید؛اما غصه نخورید.
دسته ها : پیامک
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X