علل معصیت کردن 

انسان در دوره جوانى قدرت بر

هر کارى دارد و اگر تمرین کند به

مرور زمان انجام یا ترک کارى

براى او تبدیل به عادت میشود و

وقتى کارى عادت شود عمل یا

ترک عمل آسان است.از جمله

آفت هاى زندگى گناه است که

اگر در سن جوانى انسان بر گناه

نکردن غلبه کند بزرگترین توشه

زندگى را به همراه خواهد

داشت و خیر دنیا و آخرت نصیب

او میشود.

 

رسول گرامى(ص)مى فرمایند:

نخستین بار که معصیت خدا شد

مسبب اش 6 چیز بود:

1-محبت دنیا

2-حب ریاست

3-شکم پرستى

4-شهوت

5-میل زیاد به خواب

6-راحت طلبى


دسته ها : مذهبی و حدیث
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X